අකාලෝචිත ප්‍රේමය...

සඟවී අවුත් මවෙත
පා සිහින් සිනහා
යනෙන ලස්සන රවටා
මා යළි යළි...,

"තෝ" වෙතම ලොල් කර...

හරුප සිහිවෙන
ගොම්මන් යාමය පහව
මවෙත එන අඳුරු තත්පරය
ගෙන එන සෙලෝලයිඩ් මතකයන්
මා යළි යළි...,

"තෝ" වෙතම ලොල් කර...