උඹට වැරදිලා...

අත්දැකීමක්! ඒ මොකක්ද?
උබ හිතාන ඉන්නෙ මට පිස්සු කියලද?
උඹට වැරදිලා...
මට නෙමෙයි,
එයාටයි පිස්සු...
මොකද,
එයාට මොලේ නෑ මගෙ ආදරේ තෙරුම්ගන්න...

No comments: