සුජී...

ණයට සාහිත් - ණයට ගී පද් - ණයට වැදගත්ය
කන්න බොන්න - සල්ලි වලට
සුජී ඔය පෝන් එක දීපන් - ලමයෙක්ට

ණයට පොශ් නටන - ණයට රථ ගාය - ණයට රස්සා කරන
නිදි කිරන්න - වදින්න - සල්ලි වලට
සුජී ඔය පෝන් එක දීපන් - ලමයෙක්ට

ණයට චාමරගෙන් - ණයට ගුටි කෑමෙන්
ණයට සේයා - ණයට වැල ලැප් - ණයට නීතිය - ණයට බලය
අතට ගන්න කලින්
සුජී ඔය පෝන් එක දීපන් - ලමයෙක්ට

සුජී උඹේ සාහිත්ය දීපන් - ලමයෙක්ට
සුජී උඹේ වැල ටික දීපන් - ලමයෙක්ට
සුජී උඹේ ඩිග්රිය දීපන් - ලමයෙක්ට
සුජී උඹේ නීතිය දීපන් - ලමයෙක්ට
සුජී උඹේ චන්දෙත් දීපන් - ලමයෙක්ට


(සුජී, උඹට කිසිම ප්රශ්නයක් නෑ. උඹට තියෙන්නෙ කෘත්රිමව හදල දුන්නු ප්රශ්න. දැනගනින්, උඹට කියල කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙලත් නෑ වෙන්නෙත් නෑ,ඔය ඔක්කොම දීල දාපන් ලමයෙක්ට සුජී)#ගිගුම් - ඌව වෙල්ලස්සේ විකල්ප සංගීත සන්ද්‍යාව වෙනුවෙන් රචිතයි!
පද රචනාව - ධනුෂ දිසානායක

No comments: