බෝඩින් වැසියෝ...

බෝඩින් වැසියෝ - වෙල්ලස්සේ //

හිතේ එකයි බඩේ එකයි - වෙනසක් නෑ කිසි වෙනසක් නෑ
කෑම පෝලිමේ - කොල්ලො ටිකයි
දහයේ අඩු වලට - කොල්ලො ගොඩයි

බෝඩින් වැසියෝ

එකම ඇඳේ කොල්ලො තුනයි - උන්ගේ තනියට මකුනො ගොඩයි
ගමේ එවුන් - වෙරි වෙනවා
අපේ එවුන් - ගුටි කනවා

බෝඩින් වැසියෝ

ජනෙල් වලින් ඔලු එබෙනා - අපේ කෙල්ලො බයවෙන්නා
ලොකු තැන් වල සැල වෙන්නා
අනේ අපිනං දන්නෙ නෑ.... (එහෙමයි කියන්නේ)

බෝඩින් වැසියෝ#ගිගුම් - ඌව වෙල්ලස්සේ විකල්ප සංගීත සන්ද්‍යාව වෙනුවෙන් රචිතයි!
මුල් පද රචනය සහ සංකල්පනාව - වාසු දේවකී
ගිගුම් වෙනුවෙන් විකල්ප පද රචනාව - ධනුෂ දිසානායක

No comments: