අරමුණක් නැති ජීවිතේ...

අරමුණක් නැති ජීවිතේ
කාසි සොයනා මාවතේ
මහා සාගතේ

වෙලී ඉඳහිට මීවිතේ
කොල්ලො රැළ දැන් සාගතේ
වෙලී මීවිතේ

මහපොල අත්සන් පෝලිමේ
බර්සරි එනතුරු හාමතේ
මී විතේ - හිරවී අපි මේ දූපතේ
ආස්චර්-යයේ

අරමුණක් නැති ජීවිතේ...

දහයෙ අඩුවට කැන්ටිමේ
කොල්ලො සීයක් මගෙ වටේ
ජීවිතේ - අවුරුදු හතරක දූපතේ
ආස්චර්-යයේ...#ගිගුම් - ඌව වෙල්ලස්සේ විකල්ප සංගීත සන්ද්‍යාව වෙනුවෙන් රචිතයි!
පද රචනාව - ධනුෂ දිසානායක

No comments: